+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

REKRUTACJA 2023 / 2024
ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH

 

ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może otrzymać punkty za:
  1. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki - 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresów: języka polskiego i matematyki oraz 0,3 z języka obcego nowożytnego.
  2. oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, z 4 następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotu w zależności od zawodu lub profilu kształcenia:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych- biologia
  • technik architektury krajobrazu- biologia
Przeliczenia ocen na punkty będą dokonywane zgodnie z zasadą:
          a)    celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8, dopuszczający - 2 pkt,
          b)   ukończenie szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
          c)    3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną. 
  1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wg  dostępne wkrótce
  2. Rekrutację przeprowadza się zgodnie z terminami udostępnionymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie                                                                                                                                                                  http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/zarzadzenie-nr-3-2023-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2023-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego/