+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

REKRUTACJA 2017 / 2018
ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH

 

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać punkty za:
 1. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii) i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
 2. oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, z 4 następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii oraz przedmiotu w zależności od zawodu lub profilu kształcenia:
 • technik żywienia i usług gastronomicznych- biologia
 • technik architektury krajobrazu- biologia
Przeliczenia ocen na punkty będą dokonywane zgodnie z zasadą:
celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt,
          b)   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
          c)    3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną. 
 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla gimnazjalistów oraz konkursów turniejów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają (rozdział 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy - DZ. U. z 2015 r., poz. 2156):
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych;
 • kandydaci niepełnosprawni lub mający niepełnosprawnych rodziców;
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Szkolna komisja  rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. Na podstawie protokołu sporządza listy kandydatów:                                                                                         a)    przyjętych do szkoły,                                                                                                                                                               b)   nie przyjętych do szkoły
 2. W okresie rekrutacji kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych podania – kwestionariusze zgodnie z harmonogramem. Rekrutacja trwa od 9 maja 2017 r. (wtorek) do 21 czerwca 2017 r. (środa) do godziny 15.00.
Do podania należy dołączyć niezbędne dokumenty:
 • świadectwo (lub kopię) ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub kopię) poświadczone przez dyrektora gimnazjum stosownymi pieczęciami oraz adnotacją: "za zgodność z oryginałem" i datą, 
 • 2 aktualne fotografie ,
 • kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
 1. Rekrutację przeprowadza się:
1) od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 27 czerwca  2017 r. (wtorek), do godz. 15:00 kandydaci składają do nie więcej niż trzech typów szkół świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W przypadku złożenia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić: adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową oraz imienną dyrektora lub upoważnionej osoby;
2) do 29 czerwca 2017 r. (czwartek) szkolna komisja rekrutacyjna prowadzić będzie postępowanie rekrutacyjne zgodnie według przyjętych w szkole procedur;
3) 30 czerwca 2017 r. (piątek) szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej poprzez wywieszenie stosownych list;
4) do 19 lipca 2017 r. (środa) wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie;
5) do 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
6) 26 lipca 2017 r. (środa) ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły;
7) od 26 lipca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r. zgodnie z zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 24/2017 odbywa się dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po postępowaniu rekrutacyjnym dysponują wolnymi miejscami i ogłoszenie ostatecznych list przyjętych do szkoły;
8) 29 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych uczniów do klas pierwszych.