RSS
szukaj
A A A K

SmodBIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

01.03.2021

 

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej http://www.zsckr.com.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:
1. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.
2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane prze wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogumiła Żurawiecka
E-mail: zspmieszkowice@op.pl
Telefon: (91 )4145 441

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazane strony lub elementy strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub droga elektroniczną na adres:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00 – 330 Warszawa
tel. (22) 623-15-75
sekretariat.ops@minrol.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl


Dostępności architektoniczna
Do budynku szkoły prowadzą:
• jedno wejście główne – od placu apelowego przed szkołą,
• dwa wyjścia awaryjne: pierwsze - od strony bocznej z przodu budynku, drugie - od strony bocznej tyłu budynku. Oba wejścia są dostępne dla uczniów i pracowników.

1. Szkoła nie dysponuje wejściem dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
2. Wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące na I i II pietra. Brak windy.
3. Wewnętrzne klatki schodowe są szerokie.
4. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Podłogi wyłożone są gresem, na schodach znajdują się kafle antypoślizgowe.
5. W budynku szkoły nie występują progi podłogowe.
6. Sekretariat znajduje się na parterze budynku, jednak trzeba pokonać trzy stopniowe schody.
7. Toalety znajdują się w części piwnicznej budynku (zejście po schodach) – nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
8. Pracownik merytoryczny może przyjść do interesanta.
9. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, można podjechać pod wejście główne do budynku.
10. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Opublikował: Piotr Witkowski
Publikacja dnia: 01.03.2021

Dokument oglądany razy: 919
« inne aktualności