+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!
 
   Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem! Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.
 
    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie www.zsckr.com.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
 
    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

W tym roku nie będzie tradycyjnego rozpoczęcia roku szkolnego - zapraszam tylko uczniów klasy I na spotkanie z wychowawcą na godzinę 10.00 - przed wejściem głównym do budynku szkoły. Wychowankowie internatu mogą przyjeżdżać od godziny 7.00
.
 
        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
 
 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu innych przedmiotów niż niezbędne pomoce dydaktyczne.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.
 8. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych.
 9. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Zobowiązani są przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozownikach przy wejściach do placówki.
 10. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 11. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 12. Uczeń przebywający na terenie szkoły (w przestrzeniach wspólnych) ma obowiązek założyć maseczkę
 13. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 14. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 15. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 16. Uczeń po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia w celu opuszczenia szkoly. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta. 
 
    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
 
 
Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Bogumiła Żurawiecka
 
 

 

2020-08-30 14:12 502

Podaj poniżej imię i nazwisko i adres mail, na podany adres mail przy pierwszej wiadomości przyjdzie do Ciebie link aktywujący. Później nie będzie to już potrzebne.


Imię i nazwisko
Adres mail