+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły będą realizowane:

 1. z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, przekazywanych uczniom i ich rodzicom:
 2. w postaci plików do pobrania, umieszczonych na szkolnej stronie internetowej w zakładce  
 3. w postaci informacji przesyłanych przez nauczycieli uczniom i ich rodzicom za pomocą poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji elektronicznej, ustalonych przez danego nauczyciela w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami.
 4. z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, rekomendowanej przez MEN i udostępnionej na stronie epodreczniki.pl, przy czym o sposobie ich wykorzystania w bieżącej pracy z uczniami decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 5. z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przy czym o sposobie ich wykorzystania w bieżącej pracy z uczniami decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 6. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, przy czym o sposobie ich wykorzystania w bieżącej pracy z uczniami decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 7. zgodnie z tygodniowym zakresem treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach, ustalonym przez dyrektora szkoły we współpracy z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia,
 8. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

Kształcenie zawodowe

 1. Zajęcia z kształcenia zawodowego prowadzi się w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie realizacji zajęć teoretycznych, a w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych.
 2. Nauczyciel podejmuje decyzję co do możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia dotyczących aspektu praktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość rozpoznając możliwości techniczne dotyczące dostępu uczniów do bazy niezbędnej przy realizacji danych treści.
 3. Zajęcia z nauki jazdy ciągnikiem powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020.
 4. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest modyfikacja programu nauczania zawodu w taki sposób, że część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

Nauczyciele szkoły:

 1. Za pomocą w/w narzędzi (wymienionych w zadaniach szkoły – pkt. 2 - 4) przekazują uczniom informacje o tygodniowym zakresie treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniając przy tym:  równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 2. Swoje obowiązki w ramach nauczania zdalnego wykonują zgodnie ze swoim dziennym planem zajęć lekcyjnych, przewidzianym w planie lekcji na dany dzień tygodnia oraz w wymiarze określonym w tym planie.
 3. W pracy z uczniami mogą korzystać z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, korzystając z jej funkcjonalności za pomocą loginów i haseł wygenerowanych w Systemie Informacji Oświatowej, które we współpracy z wychowawcami zostaną przekazane uczniom poszczególnych oddziałów.
 4. Monitorują postępy uczniów oraz weryfikują ich wiedzę i umiejętności, informując uczniów lub ich rodziców o ocenach uzyskiwanych przez danego ucznia.
 5. Na bieżąco rejestrują tematy zajęć realizowanych z danym oddziałem w danym dniu tygodnia, a także oceny uzyskane przez uczniów, a następnie zapisują je w dziennikach zajęć po okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
 6. Zgodnie ze swoim dziennym planem zajęć lekcyjnych, przewidzianym w planie lekcji na dany dzień tygodnia, a także w wymiarze określonym w tym planie, umożliwiają uczniom lub rodzicom możliwość konsultacji, korzystając przy tym z poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji elektronicznej, ustalonych przez danego nauczyciela w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami.
 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne, organizowane na podstawie wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej, przekazują uczniom materiały do pracy zgodnie z tygodniowym planem tych zajęć, wykonując swoje obowiązki w wymiarze określonym w tym planie.
 8. Współpraca pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami ukierunkowana jest na osiągnięcie optymalnych indywidualnych efektów dydaktyczno - wychowawczych i powinna mieć charakter systematyczny.
 9. Nauczyciel jest zobowiązany udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących realizacji treści nauczania, wykonania zadań, form sprawdzenia wiadomości, oceniania, itp., jeżeli uczniowie bądź rodzice zwrócą się do nich z taką prośbą.
 10. Nauczyciel planując pracę z młodzieżą musi uwzględnić zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, w tym łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Uczniowie

 1. Uczeń jest zobowiązany sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków, w tym terminowo wykonywać polecenia nauczycieli i sumiennie się samokształcić.
 2. Uczniowie są zobowiązani na bieżąco poprawiać oceny po ustaleniu z nauczycielem formy i terminu.
 3. Uczeń jest zobowiązany potwierdzić obecność poprzez odczytanie wiadomości od nauczyciela i wykonanie zaleconych zadań.

 

Rodzice

 1. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani na bieżąco śledzić postępy w nauce swoich dzieci oraz pozostawać w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.
 2. Kontakty pomiędzy nauczycielami i rodzicami/prawnymi opiekunami powinny odbywać się mailowo lub telefonicznie (sms) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Kontakt ze szkołą

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., prosimy o kontaktowanie się ze szkołą za pomocą poczty elektronicznej na adres: zspmieszkowice@op.pl

 

 

Bogumiła Żurawiecka – dyrektor szkoły
2020-03-24 21:25 1798
 • a

  Adrian Frączak
  123

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  132

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  132

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  12333333

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  123

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ccc

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ccc

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ccc

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ccc

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ccc

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  123

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
  • a

   Adrian Frączak
   111

   Odpowiedz 2020-03-25
  • a

   Adrian Frączak
   222

   Odpowiedz 2020-03-25
  • a

   Adrian Frączak
   aaa

   Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  ddd

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  zzz

  Odpowiedz 2020-03-25
  • a

   Adrian Frączak
   sss

   Odpowiedz 2020-03-25
  • a

   Adrian Frączak
   aaa

   Odpowiedz 2020-03-25
  • a

   Adrian Frączak
   Teeeeest

   Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  123

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  sss

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  123

  Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  123

  Odpowiedz 2020-03-25
  • a

   Adrian Frączak
   zzzz

   Odpowiedz 2020-03-25
  • j

   Jan Nowak
   Chyba jest ok

   Odpowiedz 2020-03-25
 • a

  Adrian Frączak
  Teeeest

  Odpowiedz 2020-03-25
 • j

  Jan Nowak
  aaa

  Odpowiedz 2020-03-25
 • j

  Jan Nowak
  123

  Odpowiedz 2020-03-25
 • j

  Jan Nowak
  brzmi zacnie

  Odpowiedz 2020-03-25

Podaj poniżej imię i nazwisko i adres mail, na podany adres mail przy pierwszej wiadomości przyjdzie do Ciebie link aktywujący. Później nie będzie to już potrzebne.


Imię i nazwisko
Adres mail