+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

1  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
4 września 2017 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  
23-31 grudnia 2017 r. Ferie zimowe
15-28 stycznia 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
 ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 7 i 8 oraz
zasadniczych szkół zawodowych, w których
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września)
 27 kwietnia 2018 r.

.
 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
5 stycznia 2018 r.


 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych
 26 stycznia 2018 r.


 Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
 ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


10   Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a) w okresie zimowym
- etap pisemny
- etap praktyczny
b) w okresie letnim
- etap pisemny
- etap praktyczny
 ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


11   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


12   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca 2018 r.


13   Ferie letnie  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.