+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

współfinansowane przez Unię Europejską

Projekt „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II” o numerze 2021-1-PL01-KA122-VET-000020951 


„Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II”.
Przystępujemy do realizacji projektu międzynarodowego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach otrzymał pozytywną decyzję o finansowaniu projektu pod nazwą „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II”. Inicjatywa ta finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w Programie Erasmus+, Akcja Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektor ze kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach tej inicjatywy przeprowadzone zostaną dwutygodniowe praktyki w Grecji. Realizacja stażu odbędzie się we współpracy z instytucją partnerską w projekcie, którą jest Golden Sun Mobility Center. To zaufany partner o znaczącym doświadczeniu. Do GSMB należeć będzie zapewnienie miejsc realizacji praktyk, a także mentorów, którzy czuwać będą nad postępami uczniów biorących udział w mobilności. W projekcie udział wziąć mogą uczniowie z klas technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Szczegółowe informacje na temat klas, które zostaną dopuszczone do rekrutacji, podamy już wkrótce. Zagraniczne praktyki odbywać się będą na Riwierze Olimpijskiej, zgodnie z programem stażu opracowanym na potrzeby projektu. Uczestnictwo w mobilności to szansa na pozyskanie nowych umiejętności zawodowych, zyskanie zagranicznego doświadczenia, które niewątpliwie będzie stanowić ważny element w CV, pogłębienie znajomości języka angielskiego i oczywiście poznanie północnego regionu Grecji. Na dwa tygodnie wyjazdu złoży się 10 dni stażowych, w trakcie których praktyki obejmą od około 6 do 8 godzin dziennie. Oprócz tego dwa pełne dni zostaną przeznaczone na program kulturowy, czyli wycieczki po miejscach takich jak Meteory – zespół klasztorny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO czy Skiathos, czyli wyspę, którą można kojarzyć z filmu „Mamma mia”. Dodatkowe atrakcje, wycieczki i animacje przewidziano także w dni powszednie, po godzinach praktyk. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a całość kosztów pokrywana jest z pozyskanego finansowania. Realizacja praktyk zostanie potwierdzona stosowną dokumentacją, gwarantującą uznawalność efektów uczenia, w tym międzynarodowym certyfikatem.


Cele projektu „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II”

W związku z realizacją przez szkołę projektu międzynarodowego pod nazwą „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II’ przedstawiamy szczegółowe założenia co do celów tej inicjatywy.
Jako główne cele w projekcie wskazane zostały:
1. Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów. Uczestnictwo w zagranicznej mobilności i realizacja programu stażu pozwoli uczniom na pozyskanie nowych umiejętności praktycznych i ugruntowanie wiedzy oraz kompetencji posiadanych dzięki dotychczasowej edukacji. Współpraca z zagranicznymi mentorami w ramach greckich przedsiębiorstw będzie stanowić okazję do zapoznania się z międzynarodowymi standardami w danej branży. Oprócz podstawowego programu praktyk dla uczniów przewidziano także zajęcia dodatkowe, które odbywać się będą po godzinach podstawowego stażu podczas mobilności. 2. Zwiększanie kompetencji językowych uczniów i kadry. Dzięki uczestnictwu w projekcie będzie można zwiększyć znajomość języka angielskiego – z jednej strony tego zawodowego poprzez współpracę z zagranicznymi mentorami i pracownikami firm, z drugiej – również ogólnego, dzięki codziennemu funkcjonowaniu w Grecji. Udział w projekcie to okazja, by poznać nowe słownictwo, a przede wszystkim przełamać barierę językową oraz zwiększyć płynność komunikacji. Dla uczestników przewidziano także kurs przygotowujący, dzięki któremu odbędą oni dodatkowe zajęcia językowe, zwiększające ich gotowość do realizacji mobilności za granicą.
3. Wsparcie osób o zmniejszonych szansach W projekcie przewidziano uczestnictwo osób o zmniejszonych szansach edukacyjnych, zagrożonych wykluczeniem, w tym ze względów ekonomicznych, geograficznych, zdrowotnych i rodzinnych. Dla wszystkich uczestników udział w projekcie jest nieodpłatny.
4. Podejmowanie współpracy ponadnarodowej oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Projekt stanowi dla nas kolejne zagraniczne działanie, pozwalając nam umacniać współpracę z obecnym partnerem oraz nawiązywać nowe kontakty, które przekładają się na zwiększanie możliwości uczestnictwa w atrakcyjnych formach podnoszenia kompetencji czy szkoleń zawodowych dla uczniów.
5. Wzrost kompetencji kadry dydaktycznej. Zakładamy, że dzięki międzynarodowej współpracy z doświadczoną instytucją kadra nauczycielska i zarządzająca biorąca udział w działaniach projektowych będzie miała możliwość zwiększania kompetencji zawodowych, a poznane rozwiązania, dobre praktyki i innowacje pedagogiczne w perspektywie czasu będą wdrażane także w placówce.

Rekrutacja do projektu „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II”

Uwaga !!!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rozpoczynamy nabór do projektu „Kształcenie otwarte na Europę - EDYCJA II” o numerze POWERVET-2021-1-PL01-KA122-VET- 000020951 w ramach programu Erasmus+. Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic naszej Szkoły, kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Aplikować mogą wszyscy uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do klas II, III i IV.
Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 27.04.2022r. od godziny 8:00 do 04.05.2022r. do godziny 15:00. Formularze można składać do sekretariatu szkoły lub Członków Komisji Rekrutacyjnej.
Prosimy o DOKŁADNE zapoznanie się z Regulaminem Naboru oraz instrukcją wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Udział w przedsięwzięciu to doskonała szansa rozwoju zawodowego oraz osobistego. Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych praktykach w greckich przedsiębiorstwach gdzie będą mogli zwiększyć swoją wiedzę oraz umiejętności związane z profilem kształcenia. Projekt to okazja do zdobycia międzynarodowych doświadczeń i zwiększenia własnego potencjału. Oprócz tego realizowany będzie program kulturowy, który pozwoli bliżej poznać tradycję oraz zabytki Grecji.

Zapraszamy do aplikowania.

Dodatkowe informacje oraz wsparcie uzyskacie u Dyrektora Szkoły oraz Członków Komisji Rekrutacyjnej.

Zajęcia przygotowawcze dla uczestników są obowiązkowym elementem działań w ramach projektu. Przypominamy również że aby wyjechać za granicę niezbędny jest aktualny dowód osobisty lub paszport oraz EKUZ.

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin Rekrutacji
Formularz Aplikacyjny
Instrukcja
Wzór Umowy

Relacja z mobilności zagranicznej w projekcie „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II”


W dniach 12 – 23.06.2022 dwudziestu sześciu uczniów szkoły oraz przedstawiciele kadry nauczycielskiej odbyli mobilność zagraniczną w ramach prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach projektu „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II”. W wyjeździe uczestniczyła młodzież z klas technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Głównym elementem zagranicznego pobytu była oczywiście realizacja praktyk zawodowych, zorganizowanych we współpracy z instytucją przyjmującą, Golden Sun Mobility Center.
Na miejsce realizacji mobilności wybrana została Riwiera Olimpijska. Zgodnie z założeniami taka lokalizacja to nie tylko atrakcyjna destynacja dla uczniów, ale również element wzbogacający program stażu i efekty uczenia się. W przypadku założeń projektowych dotyczących uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych pobyt w Grecji umożliwiał poznanie kuchni śródziemnomorskiej od podszewki – a ponadto odbywanie stażu w miejscach o najlepszych standardach związanych z wykonywaniem zawodu w Europie ze względu na długie tradycje branży hotelarskiej i gastronomicznej na tych terenach. Technik architektury krajobrazu natomiast mógł poznać gatunki roślin właściwych dla klimatu śródziemnomorskiego, a także uczestniczyć w pracach na terenie różnego rodzaju przedsiębiorstw, nie tylko z branży turystycznej. W podróż na Riwierę udaliśmy się autokarem. Po wielu godzinach trasy młodzież w końcu dotarła do spokojnej miejscowości Nea Messangala i hotelu Golden Sun, położonego nad samym morzem. Pierwsze działania związane były oczywiście z zakwaterowaniem i poznaniem zasad obowiązujących w hotelu. Po krótkim odpoczynku można było zabierać się do pracy! Praktyki w projekcie realizowane były przez 10 dni w wymiarze od około 6 do 8 godzin. Uczniowie rozpoczęli program od zapoznania się z instytucją przyjmującą, mentorami, którzy mieli czuwać nad postępami młodzieży w kolejnych dniach, a także z ogólnym zarysem zadań i planu stażu. W kolejnych dniach odbywali codzienną praktykę w przedsiębiorstwach w Grecji, czemu towarzyszyły wieczorne podsumowania i analizowanie osiąganych rezultatów. Dzięki temu możliwe było zyskanie pewności, że młodzież osiąga zakładane efekty – a także że jest zadowolona z przebiegu praktyk i otrzymuje niezbędne wsparcie w razie napotykanych trudności.

Szczegółowy program praktyk dla uczniów z oddziałów technik żywienia i usług gastronomicznych objął:

1. Dzień pierwszy: rozpoczęcie praktyk, zapoznanie z programem i podstawowymi zadaniami, które realizować mieli uczestnicy. Przeprowadzenie szkolenia BHP. Zapoznanie z zasadami ergonomii na stanowisku pracy. Zapoznanie z mentorami. Zapoznanie z regulaminem stanowisk gastronomicznych w hotelu.
2. Zapoznanie z organizacją i planowaniem pracy w restauracji hotelowej. Sprzęty i urządzenia dostępne w kuch ni – szkolenie z obsługi i korzystania z aparatury.
3. Wdrożenie do zasad zatowarowania i planowania zakupów w restauracji hotelowej. Poznanie źródeł pozyskiwania produktów, ocena kosztów, zapoznanie z dostawcami. 
4. Zasady związane z przechowywaniem i obiegiem surowców, produktów i półproduktów w przedsiębiorstwie gastronomicznym , a także ze składowaniem i utylizacją odpadów.
5. Obróbka wstępna i cieplna półproduktów i surowców , w tym z zastosowaniem odpowiedniej aparatury.
6.  Wykańczanie potraw.
7.  Przygotowywanie dań w kuchni hotelowej. Realizacja zadań na kolejnych stanowiskach w ramach kuchni hotelowej.
8.  Poznanie receptur i przepisów kuchni greckiej, zapoznanie z tradycyjnymi produktami, ziołami i innymi surowcami.
9. Serwis w restauracji hotelowej.
10. Planowanie etapów wykonania potraw, dobór technik i metod sporządzania potraw oraz niezbędnych maszyn- potrawy z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny.
11. Planowanie etapów wykonania potraw, dobór technik i metod sporządzania potraw oraz niezbędnych maszyn – potrawy z owoców, warzyw i grzybów.
12. Działalność promocyjna i reklamowa zakładu gastronomicznego.
13. Przygotowywanie sali do serwisu, obsługa gości.

Uczniowie podzieleni zostali na mniejsze zespoły zadaniowe, w ramach których wymieniali się pomiędzy poszczególnymi stanowiskami – kiedy część młodzieży uczestniczyła w pracach związanych np. z przygotowaniem sali do zaserwowania śniadania, w tym zgodnie z reżimem sanitarnym w Covid-19, inni uczniowie pracowali już na kuchni pod okiem doświadczonego personelu. Oprócz tego uczestnicy wzięli udział w dodatkowym szkoleniu baristycznym, kiedy poznali zasady obsługi ekspresu ciśnieniowego, sposoby sporządzania różnych kaw i metody serwowania kawy, w tym dekorowanie sporządzonych napojów. Dodatkowo zrealizowano także zadania stażowe związane z obsługą systemu typu POS, które pozwalają na zarządzanie zamówieniami i rozliczanie pracy baru i restauracji. 

W przypadku uczestników z klas technik architektury krajobrazu program praktyk objął:

1. Pierwszy dzień: oficjalne rozpoczęcie praktyk i zapoznanie z elementami zadań, które realizować mieli uczniowie. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Zapoznanie z mentorami. Ergonomia na stanowisku pracy.
2. Wprowadzenie do zasad tworzenia kompozycji przestrzennych w warunkach greckich, w tym zapoznanie z grupami i gatunkami roślin ozdobnych
3. Realizacja działań związanych z konserwacją zabytkowych założeń ogrodowo-parkowych.
4. Tworzenie planów i rysunków technicznych planowanych realizacji w obszarze architektury krajobrazu.
5. Tworzenie biznesplanów i kosztorysów dla gospodarstwa ogrodniczego.
6. Realizacja praktyk na terenie hotelu: elementy małej architektury krajobrazu, wyposażenie placu zabaw, oświetlenie parków i ogrodów, nasadzenia.
7. Planowanie prac rewaloryzacyjnych w przypadku małej architektury o znaczeniu zabytkowym.
8. Realizacja zadań w gospodarstwie ogrodniczym, w tym opieka nad roślinami.
9. Realizacja inwentaryzacji ogrodów, w tym elementów małej architektury.
10. Planowanie architektury krajobrazu: zapoznanie z dokumentacją projektową, rozpoznawanie materiałów budowalnych, opracowywanie planu robót, w tym niezbędnych maszyn i sprzętów, przygotowywanie projektów koncepcyjnych, kosztorysów.
11. Zastosowanie oprogramowania komputerowego w tworzeniu projektów architektonicznych.
12. Zapoznanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa, a także możliwościami pozyskiwania finansowania na rozwój w tych obszarach.
13. Planowanie pracy zespołu, nadzór nad pracą małych zespołów.

Praktyki realizowane były w przedsiębiorstwie ogrodniczym, szkółce oraz w hotelu, a dodatkowo dla uczniów zrealizowano wizytacje i elementy stażu w miejscach takich jak np. stadnina koni. Uczestnicy zapoznali się z gatunkami i rodzajami roślinności właściwymi dla regionu śródziemnomorskiego. Realizacja zleceń komercyjnych dla firm z różnych branż zwiększyła także świadomość młodzieży w zakresie konieczności rozpoznania potrzeb docelowych użytkowników terenów.
Program praktyk, jak widać, był bardzo obszerny. W ciągu niemal dwóch tygodni spędzonych w Grecji nie zabrakło jednak czasu także na zwiedzanie i poznawanie kultury Riwiery Olimpijskiej! Zgodnie z założeniami, na tzw. program kulturowy przeznaczone zostały pełne dwa dni. Wówczas grupa odbyła wycieczki do oddalonych od hotelu miejsc, czyli do Klasztorów w Meteorach, w pobliżu miejscowości Kalambaka, a także na wyspę Skiathos. Wizyta w Meteorach stanowiła inspirujące spotkanie z religią, sztuką i kulturą prawosławną, a malownicze położenie tego kompleksu naprawdę zapiera dech w piersiach! Nie mniejsze emocje związane były z podróż na Skiathos, zwłaszcza że odbyta ona została na pokładzie statku, gdzie na uczniów czekały animacje i zadania taneczne. Na samej wyspie oprócz zwiedzania (i plażowania!) wzięliśmy także udział w tradycyjnym posiłku w tawernie. Ponadto, w czasie wolnym od praktyk uczniom udało się także odwiedzić Olimpijski Park Narodowy, położony nad przepięknym wąwozem rzeki Enipeas czy bajkowe miasteczka Litochoro i Stary Panteleimon. Codziennie na młodzież czekała także słoneczna plaża i turkusowa woda, a uczniowie chętnie integrowali się i spędzali wspólnie czas. W trakcie wyjazdu poznaliśmy także takie elementy jak tańce tradycyjne Grecji, elementy języka greckiego czy tradycyjne, regionalne produkty, z których słyną rolnicze tereny Pierii i Tesalii. Program kulturowy w projekcie, oprócz tego, że stanowił wspaniały oddech od ciężkiej pracy podczas praktyk, pozwolił także rozwinąć kompetencje kluczowe młodzieży oraz otworzyć się na inne kraje europejskie. Kto wie, może niektórzy z nas zawitają do Grecji ponownie… tym razem w życiu zawodowym?

GALERIA ZDJĘĆ
1  2  3  4  5  6  7   9  10  11  12  13  14  15


Materiały promocyjne w projekcie „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II”

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez kadrę oraz uczestników projektu materiałami informacyjno – promocyjnymi na temat mobilności w inicjatywie „Kształcenie otwarte na Europę – Edycja II”.

Zapraszamy także na Facebook projektu, który dostępny jest pod linkiem https://www.facebook.com/KsztalcenieOtwarteNaEuropeII

Materiały:
Broszura
Ulotka
Plakat projektowy