+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

REGULAMIN INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH

W MIESZKOWICACH

 

  

 

ROZDZIAŁ I

Podstawy prawne

 • 1.

 

 1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
 2. Karta Nauczyciela, ustawa z dn. 26.01.1982 r. (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.08.1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U.nr 74, poz. 350 z 1993 r.)
 4. Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach.

 

 

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

 • 2.

 

 1. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, zwany dalej Internatem jest integralną częścią szkoły.
 2. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 3. Bezpośredni nadzór nad Internatem sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach.
 4. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu. Tworzy warunki do rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie internatu.

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania internatu

 • 3.

1.Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo- wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzania optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.

 1. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania.
 2. Do zadań internatu należy:
 • zapewnienie wychowankom całodobowego zakwaterowania w dobrych warunków mieszkalnych i wyżywienia zgodnie z normami żywieniowymi,
 • zapewnienie dobrych warunków sanitarno – higienicznych oraz przestrzegania higieny i czystości osobistej, a także estetyki pomieszczeń, urządzeń oraz otoczenia placówki
 • zapewnienie właściwych warunków do nauki, a także do rozwijania zainteresowań                    i zdolności oraz wypoczynku i rekreacji
 • upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,
 • stwarzanie warunków do korzystania z dóbr kultury oraz organizowania własnych imprez kulturalnych i sportowych,
 • wdrażanie do samodzielnego wykonania określonych prac porządkowo – gospodarczych,
 • kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji narodowych,
 • kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności,
 • wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności,
 • przygotowanie wychowanków do uczestniczenia w życiu w społeczeństwie, ludzkiej wspólnocie i rodzinie własnej.
 1. Szczegółowy sposób realizacji zadań określa: roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej internatu sporządzony przez Zespół Wychowawców Internatu.

 

                                                                           

ROZDZIAŁ IV

Organy internatu oraz ich kompetencje

 • 4.

Organami internatu są:

1.Zespół Wychowawców Internatu.

 1. W skład zespołu wychowawców internatu wchodzą wszyscy wychowawcy.
 2. Zespół Wychowawców Internatu posiada swojego przewodniczącego wyznaczonego przez Dyrektora ZSCKR w Mieszkowicach.
 3. W posiedzeniach zespołu wychowawców poświęconych sprawom opiekuńczo- wychowawczym mogą brać udział inne osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu.

Do zadań Zespołu Wychowawców należy:

 • organizowanie różnych form działalności opiekuńczo- wychowawczej internatu,
 • opracowywanie rocznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo- wychowawczej i gospodarczej internatu, określenie form i środków gwarantujących większą efektywność podejmowanych działań,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i karania wychowanków.

 

ROZDZIAŁ V

Pracownicy

 • 5.

1.W internacie zatrudnia się pracowników:

 • pedagogicznych,
 • obsługi
 1. Status pracowników pedagogicznych reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189,2203).
 2. Prawa i obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. :Dz.U z 2018 r., poz.108).
 3. Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy w szczególności:
 • dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • wspieranie ich rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań,
 • udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
 • wdrażanie wychowanków do samodzielnego, a także zgodnego współżycia w zespole,
 • dobieranie odpowiednich metod wychowawczych w oparciu o rozpoznane potrzeby wychowanków,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej grupy wychowawczej.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Organizacja życia i pracy w internacie

 • 6.

 

 1. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole.
 2. Pracą internatu kieruje Dyrektor Szkoły.
 3. Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Radę Wychowawczą Internatu ( RWI ),  w skład której wchodzi przewodniczący oraz członkowie (wychowawcy).
 4. Internat również zatrudnia pracowników administracyjno – obsługowych.
 5. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze za które odpowiedzialni są wychowawcy.
 6. Harmonogram pracy wychowawców ustala Przewodniczący, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 7. Internat sprawuje opiekę nad młodzieżą również w godzinach nocnych ( 22.00 – 6.00 ).
 8. Internat jest czynny od 17.00 w niedzielę do 8.00 w piątek. Od godziny 8.00 -14.00 internat szkoły jest zamknięty. W miarę możliwości i uzasadnionych potrzeb organizacji zajęć szkolnych, czas pracy internatu może ulec zmianie.
 9. W internacie obowiązuje stały rozkład dnia umożliwiający naukę, wypoczynek, spożywanie posiłków, pracę na rzecz internatu, zajęcia oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
 10. Szczegółowy rozkład dnia zamieszczony jest w dzienniku zajęć oraz na tablicy ogłoszeń.
 11. Internat zapewnia całodzienne wyżywienie jego mieszkańcom.
 12. Koszt dziennego wyżywienia ustala zarządzeniem Dyrektor ZSCKR w Mieszkowicach
 13. Zasady korzystania ze stołówki internatu określa odrębny regulamin- załącznik nr 2
 14. Internat ma do dyspozycji wychowanków siłownię. Zasady korzystania z niej określa regulamin- załącznik nr 5.
 15. Internat realizuje swoje zadania współpracując ze szkołą, rodzicami, samorządem internatu oraz placówkami i instytucjami działającymi w środowisku.
 16. Wszyscy mieszkańcy internatu tworzą Samorząd Internatu.
 17. Podstawową komórkę Samorządu Internatu stanowi grupa wychowawcza.
 18. Pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrany trzyosobowy Zarząd Samorządu Internatu (ZSI ).
 19. Na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu, podczas których omawiane są problemy młodzieży, zapraszani są przedstawiciele ZSI oraz w razie potrzeby Dyrektor szkoły, pedagog lub inne zainteresowane osoby.
 20. RWI opracowuje plan pracy i opiniuje ogół spraw opiekuńczo – wychowawczych, podejmuje decyzje w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.
 21. ZSI reprezentuje ogół wychowanków, uczestniczy w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej (wg potrzeb).

 

 

ROZDZIAŁ VII

Rekrutacja

 • 7.
 1. Uczniowie przyjmowani są do internatu na określony rok szkolny decyzją Dyrektora Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję rekrutacyjną ( zespół wychowawców internatu)
 2. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 3. W przypadkach uzasadnionych przez szczególnie trudne warunki socjalne, materialne lub wychowawcze do internatu może być przyjęty uczeń, który mieszka blisko szkoły.
 4. Kandydaci do internatu składają podania o przyjęcie w sekretariacie szkoły na ustalonych drukach i w określonych terminach, zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok szkolny.
 5. Każdy uczeń zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza osobowego  - załącznik nr 1.
 6. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia – załącznik nr 2.
 7. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w odrębnym regulaminie- załącznik nr 6.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Prawa wychowanków

 • 8.

 

Prawa wychowanka określa Statut szkoły, a ponadto wychowanek ma prawo do:

 • zakwaterowania na miarę możliwości internatu oraz odpłatnego całodobowego wyżywienia,
 • odpisów z wyżywienia zgłaszanych w księgowości z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 10.00 w przypadku nieobecności w Internacie, po uzgodnieniu z rodzicem/ opiekunem wychowanka ( nadpłata za wyżywienie zostaje zaliczona na następny miesiąc w formie bezgotówkowej lub w przypadku rezygnacji z miejsca w internacie na koniec roku szkolnego).
 • opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę, a także ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • opieki zdrowotnej, na zasadzie współpracy z placówką służby zdrowia,
 • poszanowania godności własnej, wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań dotyczących życia w internacie, a także religijnych i światopoglądowych ( o ile nie narusza się godności osobistej i dobra innych),
 • korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozwiązywaniu problemów osobistych związanych z postępami w nauce i zamieszkaniem w internacie ( w miarę możliwości dyskretnej pomocy ),
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo – wychowawczym,
 • współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu,
 • do kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu,
 • wypoczynku i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
 • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań, zdolności i talentów (sala informatyczna, biblioteka, klasy od zajęć zawodowych architektury krajobrazu ),
 • wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie i w szkole, o ile nie narusza to rozkładu zajęć,
 • pod opieką wychowawcy w zorganizowanych grupach korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, w ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu Wychowawców Internatu czasie,
 • do spędzania w ciekawy sposób czasu wolnego, a w przypadku nauk własnych prac wiążących się z nauką ( zajęcia ogrodnicze oraz prace porządkowe wokół szkoły dla osób chętnych pod opieką wychowawcy, zajęcia artystyczne oraz aktywne formy spędzania czasu na dworze – wycieczki rowerowe, jazda na rolkach oraz inne propozycje wychowanków),
 • przyjmowania osób odwiedzających go, po uprzednim poinformowaniu

i wylegitymowaniu się osoby odwiedzającej, spotkania takie  odbywają się poza pokojem wychowanka w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę,

 • do godziny 21.30 odwiedzin innych wychowanków internatu w swoich pokojach,
 • dokonywania zmiany przydzielonego pokoju za zgodą przewodniczącego i w porozumieniu z zespołem wychowawców,
 • indywidualnego wystroju i urządzenia pokoju po uzgodnieniu z wychowawcą (zgodnie z zasadami bhp) bez powodowania trwałych uszkodzeń (sprzętów, ścian, mebli, drzwi),
 • opuszczania internatu w wyznaczonym czasie, a w innym za zgodą wychowawcy lub na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna (w formie pisemnej, osobiście),
 • nauki własnej w internacie: od poniedziałku do czwartku w godzinach 17.00-18.30,
 • w czasie nauki własnej obowiązuje cisza, wychowankowie korzystają z Internetu tylko w celach edukacyjnych, unikają opuszczania pokojów bez potrzeby, rozmów, korzystania ze sprzętów RTV, zaś telefony komórkowe maja wyciszone sygnały,
 • w czasie nauki własnej wychowankowie nie przyjmują gości oraz nie wychodzą poza teren internatu,
 • zwolnienia w czasie nauki własnej tylko w uzasadnionych wypadkach, za zgodą wychowawcy po uzgodnieniu z rodzicami ( pisemnym, osobistym),
 • prawo do nauki po godzinie 22.00 posiadają wychowankowie, którzy właściwie wykorzystali czas nauki własnej oraz uzyskali zgodę wychowawcy pełniącego dyżur nocny,
 • wyboru godzin przeznaczonych na samokształcenie po uzyskaniu średniej śródrocznej powyżej 4.5 za zgodą wychowawcy,
 • wypoczynku podczas ciszy nocnej w godz. Od 22.00 do 6.00,
 • w czasie ciszy nocnej użytkowanie sprzętu komputerowego, telefonu bez zgody wychowawcy jest zabronione,
 • po rozpoczęciu ciszy nocnej telefony komórkowe powinny być wyciszone,
 • wychowankowie mogą korzystać z telewizji poza czasem nauki własnej i ciszy nocnej,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowankowie mogą oglądać telewizję za zgodą wychowawcy po godzinie 22.00,
 • korzystania w czasie wolnym z prywatnych laptopów w pokojach mieszkalnych, w sposób niezakłócający spokoju innych mieszkańców. Wychowanek osobiście odpowiada za swój sprzęt, a w przypadku zniszczeń nie wysuwa roszczeń wobec internatu,
 • wychowankowie w czasie wolnym zorganizowanym opuszczają internat jedynie za zgodą wychowawcy i po dokonaniu wpisu w zeszycie wyjść,
 • w czasie wolnym niezorganizowanym wychowankowie mogą wychodzić poza teren internatu po dokonaniu wpisu w zeszycie wyjść,
 • w dni wyjazdowe (wolne od nauki) wychowankowie wyjeżdżają do miejsc stałego zamieszkania,
 • w sytuacji gdy wychowanek w ciągu tygodnia opuszcza placówkę, zobowiązany jest uczynić to za zgodą wychowawcy i wypisać się w zeszycie wyjść,
 • w przypadku naruszenia praw wychowanka internatu odwołania się do Przewodniczącego Zespołu Wychowawców, a od decyzji Przewodniczącego do Dyrektora Szkoły w formie ustnej lub pisemnej.

 

ROZDZIAŁ IX

Obowiązki wychowanków

 • 9.

 

 1. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, Regulaminie Internatu oraz innych regulaminach i zarządzeniach Dyrektora  szkoły.

2       Podporządkować się poleceniom wychowawców i postanowieniom ZSI.

 1. Korzystać z całodziennego wyżywienia:
 • powiadomić wychowawcę , księgowość o niekorzystaniu z posiłków spowodowaną nieobecnością,
 • zejść do stołówki w określonym dla posiłków czasie,
 • obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń szkolnych ze stołówki.
 1. Przestrzegać porządku dnia, zaleceń wychowawców.
 • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00 poprzez przebywanie w swoim pokoju i nie zakłócanie snu innym.
 1. Zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia społecznego:
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników internatu szkoły, koleżanek/kolegów, a w szczególności otaczać opieką młodszych mieszkańców,
 • stosować się do poleceń wychowawców internatu i postanowień ZSI,
 • szanować się nawzajem i dbać o ciepłą i rodzinną atmosferę,
 • szanować efekty pracy swojej i innych,
 • szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 • kierować się duchem przyjaźni, tolerancji i wzajemnego zrozumienia,
 • opanowywać odruchy złości, agresji i niechęci we wzajemnych kontaktach.
 1. Przestrzegania wszystkich zasad współżycia społecznego.

         wychowankowie internatu powinni zatem:

 1. dbać o honor placówki, godnie ją reprezentować, szanować i wzbogacać jej tradycje,
 2. przestrzegać przyjęte normy i obyczaje,
 3. aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez rówieśników i wychowawców zgodnie z własnymi talentami i zainteresowaniami:
 • współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz ZSI,
 • uczestniczyć w zebraniach grup i mieszkańców internatu,
 • pomagać w miarę możliwości kolegom/ koleżankom w nauce, adaptacji w internacie.
 1. Utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń internatu i jego otoczenia
 • przestrzegać zasad porządku w sypialniach (m.in. odpowiednio zasłane łóżka, sprzątanie pomieszczeń, porządek w szafach i szafkach, czysta bielizna pościelowa, systematyczne opróżnianie kosza na śmieci, ). Regularnie zmieniać bieliznę pościelową ( raz w miesiącu),
 • raz w tygodniu w wyznaczonym przez Przewodniczącego dzień (czwartek) wykonywań generalne porządki w pokoju i internacie
 • rzetelnie pełnić dyżury porządkowe zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów,
 • znać regulamin i termin przydzielonego dyżuru (informacja na tablicach ogłoszeń, na korytarzu i w pokoju wychowawców),
 • zgłaszać dyżury do głównego dyżurnego ZSI,
 • zgłaszać dyżury wykonane w dniu gospodarczym (w czwartek) do wychowawcy oraz do głównego dyżurnego ZSI.
 1. Uczestniczyć w konkursie czystości oraz porannym zdawaniu czystości pokoi.
 2. W pomieszczeniach internatu nosić miękkie obuwie (typu klapki, kapcie) nieużywane do chodzenia na zewnątrz.
 3. We właściwy sposób korzystać z urządzeń sanitarnych.
 4. Przed wyjściem do szkoły, wyjazdem do domu pozostawić czysty pokój: wyrzucić śmieci, wyłączyć z kontaktów wszystkie urządzenia elektryczne sprawdzić, czy w ich pokojach i innych pomieszczeniach internatu jest porządek czy okna zewnętrzne są zamknięte. Drzwi do tych pomieszczeń powinni zamykać na klucz.
 5. Dbać i szanować mienie szkoły:
 • zgłaszać zauważone awarie i usterki,
 • ponosić indywidualnie lub zbiorowo odpowiedzialność materialną za zawinione zniszczenia.
 • zgłaszać wychowawcy zauważone przypadki kradzieży, niszczenia mienia internatu oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu.
 1. Oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną, wodę oraz segregować odpady.
 2. Dbać o codzienną higienę osobistą oraz schludny i czysty wygląd zewnętrzny.
 • ubiór codzienny (dowolny przy zachowaniu czystości),
 • ubiór adekwatny do pory roku,
 • podczas posiłków w stołówce ubiór dzienny , schludny ( zakryte ramiona, brzuch)
 • w porze nocnej piżama, szlafrok
 1. Każdy wychowanek zobowiązany jest do:
 • dbania o własne zdrowie, życie i bezpieczeństwo,
 • nie przechowywać nieprawidłowo artykułów spożywczych. W pokojach mieszkalnych nie należy przechowywać żywności łatwo psującej się.
 • wszelkie objawy chorobowe, wypadki itp. zgłaszać wychowawcy,
 • zachowywać kulturę spożywania posiłków i zasadę poszanowania żywności,
 • dbać o piękno mowy ojczystej,
 • systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki,
 • aktywne uczestniczenie w zajęciach regulaminowych, a także współdziałania w organizacji różnych form spędzania czasu wolnego w internacie. Właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek na terenie internatu i wokół szkoły, a także dokonywania drobnych prac  pod nadzorem wychowawcy,
 • wychowanek ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu i urządzeń w internacie oraz za osobę odwiedzającą,
 • terminowego uiszczania opłat za wyżywienie w internacie do 20-tego każdego miesiąca,
 • uzyskania zgody wychowawcy za każdorazowy wyjazd z internatu w ciągu tygodnia lub wyjście poza, jak i w czasie wolnym, po uprzednim kontakcie z rodzicem,
 • zgłoszenia stałe lub okresowe zajęcia pozalekcyjne poza internatem (pisemna zgoda rodziców),
 • przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych,
 • zgłaszania się u dyżurnego wychowawcy w razie choroby lub złego samopoczucia,
 • współudziału w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą i samorząd,
 • przestrzegania porządku dnia.
 1. Za porządek i przestrzeganie zasad higieny w internacie odpowiadają wszyscy wychowankowie.
 2. Osobiście dokonywać wpisu w zeszycie wyjść przy okazji opuszczania internatu lub powrotu do niego. W czasie samowolnego opuszczenia internatu przez wychowanka kadra pedagogiczna internatu nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.   
 3. Rozliczyć się z powierzonego mienia internatu za pomocą karty obiegowej:
 • w trakcie roku szkolnego, jeżeli wychowanek rezygnuje z miejsca w internacie lub zostaje usunięty,
 • z końcem roku szkolnego.
 1. Przebywać po godz. 21.30 we własnym pokoju.

 

 Wychowankom internatu zabrania się:

 1. Działania na szkodę dla zdrowia i życia własnego i innych mieszkańców:
 • noszenia, posiadania, spożywania wyrobów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy lub innych środków psychotropowych i podobnych, w tym przebywania pod ich wpływem,
 • palenia, zażywania, podgrzewania oraz przechowywania w pokojach wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów, iqosów urządzeń,
 • zażywania leków i innych substancji bez wskazań lekarza,
 • przyjmowania gości, których zachowanie wskazuje na uprzednie spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego,
 • wprowadzenia do internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawcy,
 • przetrzymywania i używania materiałów łatwopalnych,
 • poświadczania nieprawdy w dokumentach obowiązujących w internacie,
 • zamykania się na klucz w pokojach (od wewnątrz) oraz innych pomieszczeniach w internacie,
 • używania sprzętu grającego w sposób, który zakłócałby odpoczynek i naukę pozostałym mieszkańcom internatu,
 • rejestrowania, utrwalania dźwięku i obrazu. Zgodę na te czynności wydaję Dyrektor Szkoły lub przewodniczący Zespołu Wychowawców Internatu,
 • samowolnego przekwaterowania się lub przenoszenia mebli i sprzętu w internacie,
 • naruszania estetyki pokoi i innych pomieszczeń internackich (mocowania dekoracji na ścianach, napisy - rysunki na ścianach, meblach, drzwiach itp.). Niszczenia mienia internatu, samowolnego montowania dekoracji, malowania, oklejania czy rysowania, przesuwania mebli w pokojach, bez wiedzy i zgody właściciela,
 • siadania na parapetach i wychylania się z okna,
 • korzystania z przedmiotów codziennego użytku bez wiedzy i zgody właściciela,
 • używania w pokojach sprzętu AGD ( tosterów, grzejników elektrycznych, żelazek)  i RTV (telewizorów) oraz sprzętu nagłaśniającego (np. kolumny, wzmacniacze),
 • przechowywania i korzystania ze sprzętu sportowego, służącego do wykonywania ćwiczeń o dużym obciążeniu (tzw. ćwiczenia siłowe).
 • dorabiania kluczy do pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń internatu ogólnodostępnych,
 • manipulacji przy instalacji elektrycznej, wodociągowej, gaśnicach przeciwpożarowych, urządzeniach RTV i innych będących na wyposażeniu placówki,
 • wprowadzania i przetrzymywania zwierząt na terenie internatu,
 • używania otwartego ognia, kadzidełek oraz świeczek w pomieszczeniach internatu,
 • korzystania z własnych oraz „okazyjnych” środków lokomocyjnych (samochód, rower, motor itp.). W uzasadnionych przypadkach tylko i wyłącznie za pisemną zgodą oraz odpowiedzialnością rodziców/ prawnych opiekunów,
 • czytania niestosownych książek i czasopism,
 • oglądania niestosownych filmów,
 • używania wulgarnego słownictwa,
 • wszczynania i toczenia bójek, używania złośliwych przezwisk i niecenzuralnych epitetów,
 • niszczenia mienia znajdującego się na terenie internatu,
 • samodzielnego opuszczania terenu internatu,
 • opuszczania internatu po godzinie 19.30 w okresie jesienno-zimowym,
 • głośnego zachowywania się w stołówce podczas posiłków,
 • przetrzymywania drogocennych przedmiotów i większych sum pieniędzy, za utratę których szkoła nie odpowiada,
 • przywłaszczania cudzego mienia,
 • łamania przepisów bhp, przeciwpożarowych.
 1. W przypadku podejrzenia, że wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na podstawie zgody rodziców/prawnych opiekunów wychowanek ma obowiązek poddania się badaniom alkomatem lub narkotestem. O tym fakcie poinformowani są rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są do natychmiastowego, osobistego kontaktu  z kadrą pedagogiczną internatu.

 

 

ROZDZIAŁ X

Rodzice

 • 10
 1. Obowiązki rodziców:

Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanka:

 • mają obowiązek regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie w internacie do dnia 20- go każdego miesiąca, za dany miesiąc,
 • ponoszą materialna odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu, pomieszczeń i urządzeń w internacie przez wychowanka.
 • co najmniej raz w semestrze kontaktują się osobiście z wychowawcą w internacie.

 

ROZDZIAŁ XI

Porządek dnia

 • 11.

 

 

GODZINA

 

WYKONYWANE CZYNNOŚCI

630 - 700

pobudka

700 - 730

śniadanie

730 - 740

pełnienie dyżuru porannego

745

wyjście z internatu na zajęcia lekcyjne

800 - 1400

zajęcia lekcyjne

1400

otwarcie internatu

1415- 1530

obiad

1530 -  1700

czas wolny

   

 

1700 -1830

1830 -  1900

1900 -1930

1930 -2100

2100 -2130

2130 -2200

2200 – 600

 

 

 

 

 

 

 

w każdy czwartek 

 

czas nauki własnej

zajęcia indywidualne bez możliwości wyjścia poza teren szkoły

 kolacja

 czas wolny

toaleta wieczorna

pełnienie dyżuru  wieczornego

cisza nocna

 

 

 

 

 

 

 

1700 – 1800

wykonywanie generalnych porządków bez możliwości opuszczania terenu internatu

1800 – 1845

1845 – 1900

nauka własna

wynoszenie na zewnątrz posegregowanych śmieci

1900 - 1930

kolacja

1930 – 2000

czas wolny

2000 – 2045

nauka własna

2045 – 2100

czas wolny

Pozostałe czynności tak jak w każdy dzień.  

 

W każdą niedzielę od 1700 -  2100  wychowankowie przyjeżdżają do internatu

Od  745 w piątek do 1700   w niedziele internat jest zamknięty.

                

ROZDZIAŁ XII

Nagrody i kary

 • 12.

 

Za wyróżniającą się aktywność, przykładne zachowanie i dobre wyniki w nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody:

 1. a)      pochwała indywidualna od wychowawcy,
 2. b)      pochwała indywidualna wychowawcy udzielana w obecności grupy,
 3. c)      pochwała indywidualna od Dyrektora udzielana na apelu,
 4. d)     zwolnienie z pełnienia dyżuru,
 5. e)      nagroda rzeczowa, dyplom uznania,
 6. f)       list pochwalny do rodziców lub opiekunów,
 7. g) zwolnienie z nauki własnej w II semestrze (średnia od 4,5),
 8. i) pierwszeństwo w wyborze pokoi.

Za naruszenie zasad współżycia w internacie i nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:

 1. a)      indywidualne upomnienie od wychowawcy,
 2. b)      przedłużenie pełnienia dyżuru,
 3. c)      naganę od wychowawcy w obecności grupy wychowawczej,
 4. d)     skierowanie na rozmowę do pedagoga szkolnego,
 5. e)     naganę Dyrektora z ostrzeżeniem wydalenia z internatu ogłoszoną na apelu, z powiadomieniem rodziców,
 6. f)     czasowe wydalenie wychowanka z internatu decyzją Dyrektora ZSCKR w Mieszkowicach,
 7. g) skreślenie z listy mieszkańców internatu decyzją Dyrektora ZSCKR w Mieszkowicach,
 8. i) od kary udzielonej przez wychowawcę wychowanek ma prawo odwołać się do Przewodniczącego RWI w terminie 3 dni,
 9. j) w szczególnych wypadkach zespół wychowawców internatu ma prawo ustalić karę indywidualnie na określony czas,
 10. k) w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu mogą być zastosowane wobec wychowanka inne formy dyscyplinowania adekwatne do popełnionego uchybienia:
 • czasowy zakaz korzystania z pomieszczeń i sprzętu internackiego,
 • przygotowanie referatu, wykonanie plakatu, gazetki na temat wskazany przez wychowawcę,
 • okresowy zakaz przyjmowania gości,
 • prace w czynie społecznym na rzecz internatu wg aktualnych potrzeb,
 • odwołanie z pełnionych funkcji w samorządzie internatu,
 • ograniczenie czasowe wyjść z internatu w czasie wolnym,
 • czasowe usunięcie z internatu.

Wszystkie pochwały i kary wychowanków są zapisywane w dzienniku zajęć internatu/zeszycie uwag i pochwał oraz przekazywane wychowawcom klasy.

ROZDZIAŁ XIII

Utrata miejsca w Internacie

 • 13.

 

1.Wychowanek może zostać usunięty czasowo z internatu w następujących przypadkach

 1. na okres jednego tygodnia, gdy:
 • trzykrotnie stwierdzono niedotrzymanie porządku w pokoju na czas wyjazdu (nieład, śmieci itp.)
 • dwukrotnie bez potwierdzonej zgody rodziców przebywał poza terenem szkoły.
 1. na okres jednego miesiąca (z wyłączeniem przerw w nauce), gdy:
 • wychowanek opuścił teren szkoły bez wcześniejszego wypisania się w zeszycie wyjść,
 • stwierdzono palenie papierosów, e-papierosów ( różnego rodzaju wyrobów tytoniowych, podgrzewaczy itp.) w pomieszczeniach internatu.

W przypadku powtarzających się zajść, decyzję podejmuje RWI.

 1. Skreślenie z listy mieszkańców może nastąpić w przypadku, gdy wychowanek:
 • dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw,
 • spożywał lub posiadał alkohol, przebywał pod jego wpływem na terenie internatu,
 • spożywał lub rozprowadzał narkotyki bądź inne środki odurzające,
 • stosował przemoc fizyczną lub psychiczną, zagrażające zdrowiu lub życiu innych,
 • odnosił się wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników internatu, obrażając ich godność osobistą,
 • dopuścił się dewastacji mienia internatu,
 • dopuści się wybryku chuligańskiego (pobicie, wymuszenie),
 • nagminnie łamał regulamin placówki.

 

Sprawy nie ujęte w pkt. 1-2 pozostają do rozstrzygnięcia przez RWI i Dyrektora Szkoły.

 Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu  podejmuje Dyrektor Szkoły. Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do jednostki nadrzędnej szkoły w terminie 7 dni.

Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu oraz za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i  negatywny wpływ na kolegów, wychowanek może utracić prawo do zamieszkiwania w internacie.

Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkiwania w internacie.

 

ROZDZIAŁ XIV

 Dokumentacja pracy internatu

 • 14.

 

 1. Internat prowadzi następującą dokumentację pracy:
 • roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu,
 • ewidencja obecności wychowanków w internacie,
 • dziennik zajęć internatu,
 • zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków,
 • księga meldunkowa wychowanków,
 • tygodniowy harmonogram pracy wychowawców.

 

Załączniki nr :

 1. Wniosek o przyjęcie do internatu

- kwestionariusz osobowy mieszkańca internatu

- oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

 1. Regulamin stołówki szkolnej
 2. Harmonogram pracy w internacie
 3. Regulamin siłowni Internatu
 4. Regulamin rekrutacji do internatu
 5. Procedury postępowania w Internacie

 

 • 15.

 

Regulamin internatu jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju wychowawców, na tablicach ogłoszeń w internacie oraz stronie internetowej www.zsckr.com.pl

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu w dniu 10.11.2022 r.

Regulamin internatu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Pedagogiczną, dn. 14.11.2022 r.

 

 

     Załącznik nr. 1 Wniosek o przyjęcie do internatu

 


                                                                                                                              Załącznik nr 1

 

                               

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych                                 w Mieszkowicach

 1. Techników 1, 74-505 Mieszkowice, tel. 91 41 45 441 e-mail: zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl, www.zsckr.com.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

                Proszę  o  przyznanie  mi  miejsca  w  tutejszym  internacie  w  roku szkolnym ......../.......

Imię  i  nazwisko  ucznia ..................................................................................................................

Data  i  miejsce  urodzenia ...............................................................................................................

Imiona  i  nazwiska  rodziców / opiekunów prawnych ....................................................................

Numery  telefonów rodziców ............................................................................................................

Numer  telefonu ucznia .....................................................................................................................

PESEL  ..............................................................................................................................................

Adres  zamieszkania

Województwo .................................................. Powiat ....................................................................

Kod pocztowy i poczta ...................................Miejscowość .............................................................

Ulica ............................................................... numer domu ..................... numer lokalu ................

W  załączeniu:

 • zgoda rodziców / opiekunów  prawnych zał. 1; zał.2

Ja ................................................................................................ ojciec, matka, opiekun *                                                                       (imię   i  nazwisko  rodzica / opiekuna)

..............................................................................  zobowiązuję  się  regularnie do  20-go każdego                                     (imię  i  nazwisko  ucznia)

miesiąca  pokrywać  koszty pobytu  dziecka w  Internacie.

Oświadczam, że  ponoszę  pełna  odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane  przez córkę/syna.

....................................... dnia .......................                                                           ..............................................................

           (miejscowość)                                                                                        (podpis ojca, matki lub opiekuna)

Klauzula zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji                                                           Zgodnie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych  w Mieszkowicach, ul. Techników 1 74-505 Mieszkowice, dla potrzeb rekrutacji dotyczącej pobytu w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych  w Mieszkowicach

                                                                                                   ...............................................................................                                                                                              

                                                                                                  (własnoręczny podpis ojca, matki lub opiekuna)

Lp.

Treść oświadczenia

TAK

NIE

Liczba punktów

1.

Oświadczam, że dziecko ma trudności z dojazdem do szkoły

 

 

 

Oświadczam, że brak jest bezpośredniego połączenia

 

 

 

Oświadczam, że odległość od szkoły od miejsca zamieszkania wynosi

 

…………km

 

2.

Oświadczam, że dziecko zgłoszone do internatu jest członkiem rodziny wielodzietnej

Wraz z dzieckiem rodzina liczy………członków, (w tym dzieci…..)

 

 

 

3.

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko zgłoszone do internatu i nie zamieszkuje wspólnie z ojcem/matką dziecka.

 

 

 

4.

Oświadczam, że moja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

 

 

 

Miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ( 600 zł )

 

 

 

5.

Ilość punktów za zeszły rok szkolny (dotyczy klasy: II,III IV    i V)

 

                                                                                                                    Suma punktów

 

Oświadczam, że dane przedłożone w powyższym kwestionariuszu są dobrowolne i zgodne ze stanem faktycznym.

 

..............................................................                                                     .............................................................. (podpis ojca, matki lub opiekuna)                                                               (podpis ucznia)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zgodnie z rt. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych z siedzibą  w Mieszkowicach. tel: 91 414 54 41, mail: zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych  możliwy jest pod numerem  91 414 54 41 lub adresem email (adres email): zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Szczecinie
 5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                                                                                                          ....................................................................                                                                                                                                               (podpis ojca, matki lub opiekuna)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji kandydat otrzymał ……………………………….punktów.

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej został przyjęty/ nie został przyjęty na wychowanka internatu w roku szkolnym …………...

Kandydat nie został przyjęty do internatu lub został przyjęty warunkowo z powodu:…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                                                      Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:

                                                                                                                        

                                                                                                                            ………………………………………………

                                                                                                                                                     

 

  Załącznik do wniosku nr 1

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MIESZKAŃCA INTERNATU

 

 

 1. Nazwisko i imię…………………………………………………………....
 2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………..
 3. Nr PESEL………………………………………………………………...
 4. Klasa i zawód……………………………………………………………
 5. Adres zameldowania……………………………………………………….

……………………………………………………………………………...              6.  Adres zamieszkania……………………………..………………………

 1. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów…………………………………..

…………………………………………………………………………….

 1. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów…………………………………

…………………………………………………………………………….

 1. Numery telefonów:

- rodziców/opiekunów……………………………………………………...

- mieszkańca internatu……………………………………………………..

 1. Adres e-mail rodziców/opiekunów…………..……………………………
 2. Adres e-mail mieszkańca internatu…..…………………………………..

 

 

Załącznik do wniosku nr 2

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

.................................................................................................. ojciec/matka/opiekun prawny

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………………………………

                                     (imię i nazwisko ucznia)

 

 

I Zasady zakwaterowania oraz odpłatności za pobyt i wyżywienie ucznia w internacie ZSCKR:

 1. Internat szkolny zapewnia uczniowi opiekę pedagogiczną oraz wyżywienie w dni nauki szkolnej od niedzieli od godz. 1700  do piątku do godz. 7.45
 2. Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 14 zł i obejmuje: śniadania, II śniadanie, obiad i kolację.
 3. W przypadku nieobecności ucznia w internacie należy zgłosić ten fakt do księgowości do godziny 1000 w dniu poprzedzającym tę nieobecność.

 

Pobyt w internacie jest bezpłatny.

 

 1. Warunkiem pobytu w internacie jest: wniesienie opłaty za wyżywienie zgodnie z punktem 5.
 2. Opłaty za wyżywienie należy dokonać wyłącznie w formie przelewu z góry w nieprzekraczalnym terminie do 20- tego każdego miesiąca, na konto szkoły:

nr: 29 1010 1599 05264713 9134 0000 z dopiskiem „ Opłata za wyżywienie(imię i nazwisko ucznia” na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach ul. Techników 1 74-505 Mieszkowice

 

 1. Nieterminowość wpłat może skutkować natychmiastowym pozbawieniem ucznia prawa do korzystania                        z internatu.

 

 1. W razie zniszczenia mienia internatu powierzonemu uczniowi, rodzice zobowiązują się do jego odkupienia lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.

 

II Zobowiązania

 1. Niniejszym zobowiązujemy się do wypełnienia warunków finansowych zawartych w ustępie I.
 2. Zapoznałam/em się z treścią powyższych zasad w internacie ZSCKR i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu pobytu w internacie i wypełnienia wszelkich poleceń pracowników internatu
 4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielny przyjazd mojego pełnoletniego dziecka do domu rodzinnego w trakcie tygodnia /tj. od poniedziałku do piątku/po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie wychowawcy przez rodzica w formie pisemnej. Jednocześnie zobowiązuje się poinformować telefonicznie wychowawcę, będącego na dyżurze o przyjeździe dziecka do domu.
 5. Oświadczam, że w sytuacji nagłej potrzeby wyjazdu ucznia niepełnoletniego z internatu w ciągu tygodnia /tj. od poniedziałku do piątku zobowiązuje się do osobistego odbioru dziecka i wypisaniu go z internatu.
 6. Mając na uwadze bezpieczeństwo dziecka i dobro placówki, wyrażam zgodę, aby w przypadku uzasadnionych wątpliwości został przeprowadzony test na obecność narkotyków w organizmie bądź badanie alkomatem przez wychowawców internatu.. Zobowiązuję się do natychmiastowego osobistego kontaktu z kadrą pedagogiczną internatu w sytuacji wykrycia zażywania przez ucznia w/w substancji.
 7. Oświadczam, że stan mojego dziecka wymaga/nie wymaga stałej, specjalistycznej opieki medycznej, podawania/nie podawania leków.
 8. Wyrażam zgodę aby w razie nagłego zachorowania lub wypadku udzielono mojemu dziecku koniecznej pomocy

Powyższe oświadczenie pozostaje w mocy także w stosunku do osoby, która uzyskała pełnoletniość.

 

 

……..…………………………...

           (czytelny podpis ucznia)                                                                              …………………………………………

    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

                                                                                                                                    

Załącznik nr. 2 Regulamin stołówki szkolnej

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 2. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie
  z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są
 • uczniowie ZSCKR w Mieszkowicach wnoszący opłaty indywidualnie
 • uczniowie, których dożywianie refunduje OPS
 • nauczyciele ZSCKR w Mieszkowicach wnoszący opłaty indywidualnie
 1. Posiłki wydawane są w godzinach:
 • I ŚNIADANIE: 00   -  7.30
 • II ŚNIADANIE: 35 - 10.50
 • OBIAD: 15 - 16.20
 • KOLACJA: 00 - 19.30
 1. Opłatę za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Opłatę za obiady należy uiszczać do 20 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
 3. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 4. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej w szkole lub rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku. W przypadku gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub dzień, w którym osoba uprawniona zrezygnowała z posiłku, opis zostanie uwzględniony. Koszt niewykorzystanych obiadów odlicza się przy opłacie za następny miesiąc.
 5. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 6. Podczas pobytu na stołówce uczniowie:
 • zachowują czystość, w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce
 • odnoszą się kulturalnie do rówieśników, wychowawców oraz personelu kuchni,
 • kulturalnie spożywają posiłki,
 • zabrania się popychania, szarpania, biegania oraz niszczenia mienia stołówki,
 1. Nadzór nad uczniami pełnią wychowawcy internatu mający dyżur w danym dniu.
 2. Przygotowane posiłki należy odbierać przez okienko podawcze, zaś po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia do wyznaczonego okienka i niezwłocznie opuszczają stołówkę.
 3. Wyznaczeni uczniowie pełniący dyżur w danym dniu sprzątają stołówkę po zakończonych posiłkach w ciągu dnia (I śniadanie, obiad, kolacja).
 4. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

                                                                                                                 

 

                            Załącznik nr. 3 Harmonogram pracy w internacie

 

HARMONOGRAM PRACY W INTERNACIE

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach

 

GODZINA

CZYNNOŚCI

6.30 – 7.00

POBUDKA

7.00 – 7.30

ŚNIADANIE

7.30 – 7.40

PEŁNIENIE DYŻURU PORANNEGO

7.45

WYJŚCIE Z INTERNATU NA ZAJĘCIA LEKCYJNE

8.00 – 14.00

ZAJĘCIA LEKCYJNE

14.00

OTWARCIE INTERNATU

14.15 – 16.20

OBIAD

15.30 - 17.00

CZAS WOLNY

17.00 – 18.30

CZAS NAUKI WŁASNEJ                    

czwartek

17.00 -18.00

WYKONYWANIE GENERALNYCH PORZĄDKÓW BEZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZANIA TERENU INTERNATU

czwartek

18.00 – 18.45

20.00  - 20.45

CZAS NAUKI WŁASNEJ                    

18.30 – 19.00

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE BEZ MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA POZA TEREN INTERNATU

19.00 – 19.30

KOLACJA

19.30 – 21.00

CZAS WOLNY

21.00 – 21.30

TOALETA WIECZORNA

21.30 – 22.00

PEŁNIENIE DYŻURU WIECZORNEGO

22.00 – 6.00

CISZA NOCNA

 

W każdą niedzielę:   1700 -  2100 przyjazd do internatu

W każdy piątek:    od 745 internat jest zamknięty  do niedzieli do 1700

 

                       Załącznik nr. 4 Regulamin siłowni Internatu

 

                                             REGULAMIN SIŁOWNI INTERNATU

 1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie.
 2. Korzystać z siłowni można tylko w obecności nauczyciela- wy