+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

Zarządzenie nr 12 / 2019 / 2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach

Zarządzenie nr 12 / 2019 / 2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w sprawie realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Działając na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządza się, co następuje:
§1
W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. realizacja zadań w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
§2
Szczegółowe zasady wynikające z powyższych ustaleń są zawarte w Informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli ZSCKR w Mieszkowicach o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
§3
Zapisy zawarte w w/w informacji obowiązują nauczycieli, uczniów oraz rodziców/prawych opiekunów i są opublikowanie na stronie internetowej szkoły. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

Bogumiła Żurawiecka – dyrektor szkoły
2020-03-24 19:35 289

Podaj poniżej imię i nazwisko i adres mail, na podany adres mail przy pierwszej wiadomości przyjdzie do Ciebie link aktywujący. Później nie będzie to już potrzebne.


Imię i nazwisko
Adres mail