+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W INTERNACIE

 PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W INTERNACIE rok szkolny 2017/2018

1. Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu obejmuje:
a) zadnia organizacyjne i ogólno – wychowawcze,
b) profilaktykę wychowawczą,
2. Działania realizowane w ramach planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu dotyczą nie tylko wychowawców i wychowanków, ale także osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców, prawnych opiekunów i innych nauczycieli.
3. Osobą nadzorującą realizację Planu Pracy opiekuńczo- wychowawczej jest dyrektor szkoły.
4. Plan Pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu jest odzwierciedleniem potrzeb wychowanków placówki.

CELE PLANU PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ INTERNATU
1. Ukształtowanie wizerunku wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności społeczne prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia.
2. Ochrona wychowanków przed zagrożeniami codziennego życia.
3. Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
4. Pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli, samoobserwacji.
5. Osłabianie czynników ryzyka poprzez dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych.
6. Umacnianie pozytywnych postaw i pożądanych działań wśród młodzieży.
7. Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w Internacie oraz w najbliższym otoczeniu.
8. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań i hobby wychowanka.

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU
 
I. ORGANIZACJA ŻYCIA W INTERNACIE
1. Zakwaterowanie młodzieży przyjętej do Internatu.
2. Szczegółowe omówienie regulaminu placówki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa i obowiązki wychowanka.
3. Wybór sześcioosobowego Zarządu Samorządu internatu (ZSI)
4. Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania poprzez:
a) prowadzenie konkursu czystości,
b) systematyczna kontrola pokoi pod względem dbałości o czystość, prowadzona przez wychowanków, c) osobista odpowiedzialność wychowanków za poniesione szkody.
5. Stałe diagnozowanie środowiska wychowawczego wychowanków: a) systematyczne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, b) obserwacja zachowań młodzieży.
6. Poznanie osobowości, zainteresowań i sytuacji materialno-bytowej wychowanków poprzez: a)indywidualne rozmowy z wychowankami i rodzicami.
7. Zaspokajanie potrzeb wychowanków poprzez niesienie różnorakiej pomocy dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczej przez wychowawców internatu oraz pracowników szkoły.
8. Wdrażanie do dyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie poprzez: a) współtworzenie jadłospisu, b) praca w radzie internatu.
9. Systematyczne prowadzenie dokumentacji Internatu:
a) Dziennik zajęć wychowawczych;
b) Zeszyt obecności;
c) Księga meldunkowa;
d) Zeszyt wyjść i przyjazdów. 

II. STAŁA KONTROLA FREKWENCJI SZKOLNEJ I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW NAUCZANIA WYCHOWANKÓW
1. Opracowanie i wdrożenie Regulaminu Internatu.
2. Otoczenie szczególną troską wychowanków mających trudności w nauce poprzez zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej.
3. Udzielanie młodzieży pomocy w racjonalnym planowaniu nauki własnej.
4. Systematyczna kontrola i analiza ocen oraz postępu w edukacji poszczególnych uczniów.
5. Stała współpraca z Dyrektorem szkoły, wychowawcami oddziałów i pedagogiem szkolnym.
6. Rozmowy indywidualne z wychowankami na temat osiąganych wyników nauczania.
7. Diagnozowanie i ustalanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz ich anulowanie.  

III. PROMOCJA ZDROWIA I DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
1. Wdrażanie zasad racjonalnego i higienicznego żywienia.
2. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, higienicznych oraz związanych z zasadami bezpieczeństwa poprzez: 
a) pogadanki i dyskusje na temat higieny, bulimii i anoreksji, chorób i możliwości ich zapobiegania takich jak HIV, ADIS, nowotwory itp.), b) zapoznanie młodzieży z zasadami BHP i przeciwpożarowymi, c) zajęcia z pierwszej pomocy przed medycznej. 

IV. WŁAŚCIWA ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO WYCHOWANKA
1. Przestrzeganie ustalonego porządku dnia w Internacie.
2. Umożliwienie wychowankom uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań itp.
3. Uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach kulturalnych i rozrywkowych.
4. Organizacja konkursów imprez, dyskotek takich jak:
a) Otrzęsiny klas I;
b) Ognisko integracyjne;
c) Andrzejki;
d) Mikołaj;
e) Spotkanie wigilijne;
f) Dzień Kobiet;
g) Pożegnanie maturzystów. 

V. UPOWSZECHNIANIE ZASAD KULTURY OSOBISTEJ I DOBREGO WYCHOWANIA
1. Nauka właściwych postaw i zachowań poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach w internacie i poza nim. 2. Zajęcia dotyczące zasad savoir-vivru w codziennym życiu.
3. Bezpośrednie i natychmiastowe reagowanie na niewłaściwe zachowanie wychowanków 

VI. PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji poprzez:
a) przestrzeganie norm zachowania się wobec innych,
b) eliminowanie agresji słownej i przemocy fizycznej,
c) zajęcia na temat asertywności, uległości i agresji,
d) pogadanki na temat umiejętnego rozwiązywania problemów, tworzenie pozytywnych nastawień, budzenie optymizmu i pozytywnego systemu wartości.
2. Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień, rodzajów i mechanizmów ich powstawania.
3. Bezrobocie i ubóstwo:
a) pogadanki na temat możliwości realizacji planów życiowych – przyszłe życie zawodowe, społeczne, rodzinne itp. wychowanków,
b) analiza aktualnego stanu lokalnego rynku pracy,
c) kształtowanie umiejętności autoprezentacji i własnej samooceny. 

VII. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO
1. Zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej i propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy .
2. Zajęcia na temat praw i obowiązków człowieka.
3. Zajęcia na temat tolerancji.
4. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie poprzez stwarzanie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy i opiekuńczości.
5. Organizowanie spotkań z rodzicami w celu zachęcenia ich do aktywnego uczestnictwa w życiu Internatu , jak również pedagogizacja rodziców.
6. Kreowanie szacunku do pracy, poprzez włączanie młodzieży do przygotowania imprez internacki i szkolnych. 

VIII. ROZWIJANIE WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO, PATRIOTYCZNEGO
1. Wyrabianie w wychowankach poszanowania, szacunku do ojczyzny, języka ojczystego i symboli narodowych.
2. Kultywowanie tradycji i obyczajów.
3. Budzenie patriotyzmu, uczestnictwo w obchodach świąt państwowych:
a) Dzień Edukacji Narodowej;
b) Dzień Niepodległości;
c) Święto Konstytucji 3-go Maja. 

IX. EDUKACJA I WYCHOWANIE W WARUNKACH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH
1. Zachęcanie młodzieży do oglądania programów publicystycznych i informacyjnych.
2. Kształtowanie prawidłowych poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych.
3. Wdrażanie do porządku i poszanowania mienia własnego i innych osób.  

X. EDUKACJA MEDIALNA
1. Propagowanie odpowiedniego i świadomego korzystania z multimedialnych środków przekazu.
2. Przedstawianie zagrożeń i szans jakie niesie współczesna kultura i wirtualna rzeczywistość.

XI. KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH
1. Budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
2. Promocja zachowań ekologicznych. cały rok wychowawcy

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKÓW
1. Internat w opinii wychowanków i rodziców uważany jest za bezpieczny.
2. Wychowankowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia Dyrektora szkoły, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego oraz profesjonalnych instytucji.
3. W wyniku działań wychowawców na podstawie Planu Pracy opiekuńczo -wychowawczej Internatu, wychowanek powinien :
a) jest odpowiedzialny za ład i porządek w placówce i swoim najbliższym otoczeniu,
b) potrafi poddać ocenie swoje zachowanie, możliwości i szanse na dalsze kształcenie,
c) prowadzi zdrowy styl życia,
d) zna konsekwencje zażywania narkotyków, palenia, picia i wpływu używek na własne zdrowie,
e) radzi sobie w sytuacji przemocy, stresu i zagrożenia,
f) jest asertywny i stosuje w życiu zasady dobrego zachowania,
g) kultywuje tradycje i obyczaje,
h) racjonalnie planuje swój czas wolny,
i) jest odpowiedzialny za zdrowie i życie swoje oraz innych,
j) dba o swój rozwój umysłowy, społeczny i moralny,
k) zna swoje prawa, obowiązki,
l) jest współgospodarzem Internatu, jest aktywny i zaangażowany w życie szkoły.

Plan opracowany przez zespół nauczycieli wychowawców internatu.